wyszukiwarka zaawansowana
♥ Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOCHAMKOSMETYKI Z DNIA 18 KWIETNIA 2016 ROKU

I. Definicje użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramachsklepu internetowego Kochamkosmetyki
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem Kochamkosmetyki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Brodr. Jorgensen SA, który jest właścicielem sklepu, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 • 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem Kochamkosmetyki.pl,.
 • 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem Kochamkosmetyki.pl, prowadzony jest przez Brodr. Jorgensen SA z siedzibą, ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000105055 posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 9291040551 oraz REGON: 970477946
 • 2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 •  2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • a) Komputer z dostępem do Internetu,
  • b) Dostęp do poczty elektronicznej,
  • c) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą , JavaScript i Cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
  • d) zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli.
 • 2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • 2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Brodr. Jorgensen SA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • 2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kochamkosmetyki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • 2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 • 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 • 3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 • 3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • 3.4. Brodr. Jorgensen SA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Brodr. Jorgensen SA za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Brodr. Jorgensen SA.
 • 3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Brodr. Jorgensen SA.
 • 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • 3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Brodr. Jorgensen SA
  • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową kochamkosmetyki.pl dokonać wyboru danego towaru lub usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • 4.2. Wybór zamawianych Towarów lub usług przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • a) przedmiotu zamówienia,
  • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • c) wybranej metody płatności,
  • d) wybranego sposobu dostawy lub odbioru towaru,
  • e) czasu dostawy,
 • 4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 • 4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Brodr. Jorgensen SA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • 4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.
 • 4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 • 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • 5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską bądź ekonomiczną poleconą lub poprzez bezpośredni odbiór towaru przez zamawiającego. W przypadku zdecydowania przez zamawiającego o odbiorze własnym, zostanie wskazane mu miejsce odbioru towaru. Koszty dostawy podane są w zakładce „Czas i koszty realizacji zamówienia”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 • 5.3. Termin realizacji dostawy wynosi dla przesyłki kurierskiej 2 dni robocze a dla przesyłek ekonomicznych poleconych nie mniej niż 72 godz., licząc od dnia potwierdzenia wpłynięcia płatności za dokonane zamówienie.
 • 5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kochamkosmetyki.pl oraz pobrać go
  i sporządzić jego wydruk.
 • 5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

 • 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), oraz wszelkie inne składniki.
 • 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • a) płatnością w systemie Przelewy24
  • b) zapłatą kartą płatniczą VISA, MASTERCARD, Maestro, Diners Club, JCB, POLCARD oraz przy użyciu kart VISA Electron jeżeli bank dopuścił taką możliwość. Karta kredytowa zostaje obciążona w momencie płatności za towar,
  • c) przy odbiorze przesyłki za pobraniem.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 • 7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie (do pobrania TUTAJ), w terminie 14 dni i wysyłając je na adres reklamacje@kochamkosmetyki.pl podany w niniejszym Regulaminie.
 • 7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 • 7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez kochamkosmetyki, przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • 7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
  • Brodr. Jorgensen SA, ul. Szparagowa 7, 66–004 Racula z dopiskiem „Zwrot towaru – kochamkosmetyki”.
 • 7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 • 7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 • 7.7. Brodr. Jorgensen SA zwróci w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Brodr. Jorgensen SA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 • 8.1. Brodr. Jorgensen SA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 • 8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Brodr. Jorgensen SA, ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra z dopiskiem „Reklamacja – Kochamkosmetyki”. Reklamacje należy składać przy wykorzystaniu arkusza „Druk reklamacji” wraz z reklamowanym towarem. Brodr, Jorgensen SA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • 8.3. Brodr. Jorgensen SA nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany na produkcie.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 9.1. Brodr. Jorgensen SA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Brodr. Jorgensen SA o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Brodr. Jorgensen SA, ul. Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra oraz mailowo pod adres sklep@kochamkosmetyki.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 • 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • 9.5. Brodr. Jorgensen SA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 • 10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Brodr. Jorgensen SA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Brodr. Jorgensen SA a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Brodr. Jorgensen SA.
 • 10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl